Dominiek Savio Vzw

Project "Withuys"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Dominiek Savio VZW
Postadres: Koolskampstraat 24,BE-8830 Gits
Contactpersoon: Muriël Maeyens
E-mail: nieuwbouwprojecten@dominiek-savio.be
Internetadres(sen): www.dominiek-savio.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366155


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project "Withuys" 
Referentienummer: DSI VZW-080-2-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Oprichten van een nieuw schoolgebouw (BuBaO type 4) met verblijf en een multifunctioneel centrum op het gelijkvloers.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-03-09
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-03-12
Plaatselijke tijd: 12:00