Uz Leuven

Het leveren van ontwerpdiensten in kader van renovatie buitenschil


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: UZ Leuven
Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Inès Claes/ Annelies Michiels
E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen): www.uzleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366889


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het leveren van ontwerpdiensten in kader van renovatie buitenschil 
Referentienummer: UZ Leuven-P6563-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De bouwdelen van Fase I, Fase II, en Fase III op campus Gasthuisberg dateren respectievelijk van medio de jaren '70, '80 en '90 en zijn bijgevolg respectievelijk ca. 45, 35 en 25 jaar oud.
Naast de gefaseerde herconditionering en renovatie van de bestaande binneninfrastructuur i.f.v. de realisatie
van eigentijdse, vernieuwde zorginfrastructuur, dient ook telkens de buitenschil gerenoveerd opdat de
gebouwen opnieuw bestendig zijn voor de komende 20 à 30 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
De bouwdelen van Fase I, Fase II, en Fase III op campus Gasthuisberg dateren respectievelijk van medio de jaren '70, '80 en '90 en zijn bijgevolg respectievelijk ca. 45, 35 en 25 jaar oud. Naast de gefaseerde herconditionering en renovatie van de bestaande binneninfrastructuur i.f.v. de realisatie van eigentijdse, vernieuwde zorginfrastructuur, dient ook telkens de buitenschil gerenoveerd opdat de gebouwen opnieuw bestendig zijn voor de komende 20 à 30 jaar. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-28 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Voor het afhalen van de selectieleidraad met bijlagen:- klik op de link in deze publicatie (cf. afdeling I.3)OF- stuur een mail naar paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van Leuven
Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13