Brussels Airport Company Nv

Kwalificatiesysteem voor verhardings- en rioleringswerken op Brussels Airport


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  ERKENNINGSREGELING - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussels Airport Company nv
Postadres: Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw 1ste verdieping (receptie),BE-1930 Zaventem
Tel: +32 27534500
E-mail: QS.Verhardingen@brusselsairport.be
Internetadres(sen): www.brusselsairport.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364922


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kwalificatiesysteem voor verhardings- en rioleringswerken op Brussels Airport 
Referentienummer: BAC nv-Kwalificatiesysteem BAC/VERHARDINGEN-F07_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45235000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Luchthaven Brussel-Nationaal
II.2.4. Beschrijving
Dit betreft een kwalificatiesysteem met meerdere ondernemingen voor verhardings- en rioleringswerken op Brussels Airport.  Daaronder vallen onder meer: § Renovatie of bouw van taxibanen § Renovatie of bouw van landingsbanen § Renovatie of bouw van standplaatsen voor vliegtuigen § Renovatie of bouw van verhardingen § Renovatie of aanleg van rioleringen en/of kabelkokers § Aanleg/renovaties van parkings § etc.  Brussels Airport Company heeft het recht (en niet de verplichting) om opdrachten te gunnen binnen het kwalificatiesysteem. Er geldt geen minimale afnameplicht. Het kwalificatiesysteem is bovendien niet exclusief, Brussels Airport Company kan beslissen om bepaalde werken die binnen de scope van het kwalificatiesysteem vallen bij een andere (niet gekwalificeerde) aannemer te bestellen.  Binnen het kwalificatiesysteem bestaan er verschillende categorieën waarvoor ondernemingen zich kandidaat kunnen stellen: zie selectieleidraad. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie SelectieleidraadAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De aanvraag tot deelneming voor opname in het kwalificatiesysteem moet worden ingediend via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be.Voor de nadere modaliteiten voor indiening van de aanvraag tot deelneming wordt verwezen naar de selectieleidraad.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-14