Infrabel Asset Management - Area North-west

Area NW: 57/42/3/19/080 - Asfalteren terrein tractieonderstation Willebroek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel Asset Management - Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Sofie De Lange
Tel: +32 92426058
Fax: +32 92412537
E-mail: sofie.delange@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365226


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Area NW: 57/42/3/19/080 - Asfalteren terrein tractieonderstation Willebroek 
Referentienummer: I-I.NW-57/42/3/19/080-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233222
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
 Grondverzet
 Aanleg waterdoorlatende kws op waterdoorlatende steenslagfundering
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Willebroek
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 
II.2.7. Looptijd
15 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Ondercategorie C5, klasse 1 of hoger


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-25 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-25
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: via e-Tendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
- Een voorafgaand plaatsbezoek is verplicht volgens artikel 138 van het 3de deel van het bestek. Het ondertekende attest van plaatsbezoek dient toegevoegd te worden aan de inschrijving.- De opdrachtsdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren. Op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht van eventuele addenda, verbeterberichten, aanvullende informatie,.- Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis genomen hebben van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. De gedragscode kan geraadpleegd worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Business - Leveranciers en aannemers".- In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-17