Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

N350 - Brugge. Structureel onderhoud.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 ,BE-8200 8200 Brugge
Contactpersoon: Wegen en Verkeer West-Vlaanderen - ing. Gert Vermeersch
Tel: +32 50248000
Fax: +32 50248005
E-mail: gert.vermeersch@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367113


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N350 - Brugge. Structureel onderhoud. 
Referentienummer: AWV W-Vl-17/05_X30_N350_02-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232440
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
N350 tussen kmpt 2.8 en kmpt 3.5:
Opbreken van bestaande betonverharding incl fundering
Aanleg van asfaltverharding met opbouw:
Onderfundering type II dikte 25cm
Steenslagfundering type IA dikte 25cm
Onderlaag AVS-B dikte 9cm
Onderlaag AVS-B dikte 8cm
Toplaag SMA-D2 dikte 3cm
Aanleggen van RWA-riolering
Markeringen
N350 tussen kmpt 0 en kmpt 2.8:
Herstellen van betonplaten
Plaatselijk herstel van de asfaltverharding
Aanleggen van RWA-riolering
Markeringen
Isabellalaan tussen kmpt 7.3 en kmpt 5.75
Profileren gracht
Plaatsen oeverversteviging
het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: N350 Brugge - Zeebrugge
II.2.4. Beschrijving
Structureel onderhoud van de N350 te Zeebrugge. Daarbij wordt de bestaande betonverharding incl fundering vervangen door een asfaltverharding tussen kmpt 2.8 en kmpt 3.5. In deze zone wordt een nieuwe regenwater afvoer aangelegd. Bijkomend worden enkele plaatselijke herstellingen uitgevoerd van zowel betonvakken als asfaltverharding tussen kmpt 0 en kmpt 2.8. Langs de Isabellalaan tussen kmpt 7.3 en kmpt 5.75 wordt de bestaande zuidelijke gracht opnieuw geprofileerd en voorzien van oeverversteviging. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-02-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Stadsbader NV
Postadres: Kanaalstraat 1,BE-8530 Harelbeke
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de prijs. De evaluatie van de offertebedragen gebeurt met inbegrip van de btw.Voorafgaand aan de evaluatie van de offertebedragen worden op alle posten waarvoor een fictieve korting wegens het aanwenden van asfalt geproduceerd bij verlaagde temperatuur (zoals gedefinieerd in 6-2.2.3.5) gevraagd werd via het invulformulier gevoegd bij de offerte de totale prijs van die post (excl. btw) verminderd met de overeenstemmende fictieve korting. Als voor een opgegeven post één of meerdere gegevens niet ingevuld werden in het invulformulier, dan wordt voor die post geen fictieve korting toegekend.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-17