Régie Des Bâtiments - Service Flandre Région Est

Hasselt - FOD Justitie - Herstellen toegangsdeur bezoekers en bijplaatsen 2 extra scharnieren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1b,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Niels Verboven
Tel: +32 472523785
E-mail: Niels.Verboven@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367109


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hasselt - FOD Justitie - Herstellen toegangsdeur bezoekers en bijplaatsen 2 extra scharnieren 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262600
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Hasselt - FOD Justitie - Herstellen toegangsdeur bezoekers en bijplaatsen 2 extra scharnieren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-26 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek en al zijn bijlagen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan DOC.VRO@buildingsagency.be .Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de link naar de opdrachtdocumenten.Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Kristien.Kerkhofs@buildingsagency.beEen bezoek ter plaatse is vereist. Een bezoek kan aangevraagd worden via de contactgegevens. Na bezoek ontvangt u een bezoekattest dat u, op straffe van nietigheid van uw offerte, bij uw offerte moet voegen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-17