Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio West

GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Aanleg van verwarming


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres: Oude Gentweg, 75A,BE-8000 BRUGGE
Contactpersoon: Jonas Toch
Tel: +32 478932500
E-mail: jonas.toch@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367090


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Aanleg van verwarming 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232141
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Aanleg van verwarming
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-03 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
MEER INFO:Jonas Tochjonas.toch@buildingsagency.be+32 478932500Joachim Meskensjoachim.meskens@buildingsagency.be+32 477644990PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAK

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-17