Infrabel - Asset Management - Area North-west

57/54/3/19/067 Dudzele en Aalter: vernieuwing van de platte daken van de tractieonderstations


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Asset Management - Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mireille Jacques
Tel: +32 92412475
Fax: +31 92412537
E-mail: mireille.jacques.526@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357060


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/54/3/19/067 Dudzele en Aalter: vernieuwing van de platte daken van de tractieonderstations 
Referentienummer: I-I.NW-57/54/3/19/067-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45260000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming omvat de uitvoering van de werken zoals ze bepaald zijn door dit bestek, de opmetingsstaat gevoegd bij dit bestek en de diverse opdrachtdocumenten waarnaar verwezen wordt.
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
Het vernieuwen van dakbedekkingen inclusief het egaliseren van de draagstructuur.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Dudzele en Aalter
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 2 of hoger, ondercategorie D8


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-01 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-01
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: via e-tendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Business - Leveranciers en aannemers".Voorafgaandelijk plaatsbezoek is verplicht.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-17