De Vlaamse Waterweg Nv

Inrichten speciebergingslocatie Argex: Inrichten van een stortvak voor asbesthoudende afvalstoffen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Bram Verschoren
Tel: +32 32249333
Fax: +32 32246725
E-mail: bram.verschoren@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366962


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inrichten speciebergingslocatie Argex: Inrichten van een stortvak voor asbesthoudende afvalstoffen. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0036-F03_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45111200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deelcontract 1: dijk asbeststortvak + percolaatschacht 1
De werken omvatten hoofdzakelijk de volgende elementen:
- opbreken en aanleg van dienstwegen
- grondwerken
- (her)profileren het bestaand stortmassief
- plaatsen van een betonnen pompschacht, incl. ladder
- plaatsen van pompen
- aanleggen van pompleidingen
- verplaatsen van pompen en leidingen
- constructie van dijken
- bekleden van dijken met klei
Deelcontract 2: percolaatschacht 2 en regiewerken
De bestaande betonnen percolaatschacht wordt verhoogd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
470757.33 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Inrichten speciebergingslocatie Argex: Inrichten van een stortvak voor asbesthoudende afvalstoffen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: HYE NV
Postadres: Kruibeeksesteenweg 162,BE-2070 Zwijndrecht
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be).De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:De Vlaamse Waterweg nvafdeling Zeeschelde - ZeekanaalLange Kievitstraat 111-113 bus 442018 AntwerpenTel: 03/224 67 11Fax: 03/224 67 05Mail: zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.beInlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:Bram Verschoren (bram.verschoren@vlaamsewaterweg.be)MOGELIJKHEID TOT VOORAFGAAND BEZOEK AAN DE BOUWPLAATSEr wordt de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan de indiening van de offerte de stortplaats tebezoeken. Er wordt een rondleiding voorzien op het volgende moment: Maandag 3 juni 2019 om 13u30.Deze rondleiding start op de parking van de directiekeet van De Vlaamse Waterweg nvTe bereiken via:Haagstraat, voorbij huisnr 39150 KruibekeDe bezoekers dienen een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen of -laarzen en een fluo-vest mee tebrengen.Mogelijke inschrijvers dienen voorafgaandelijk Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal op de hoogte te stellenvan hun deelname aan het bezoek. Indien de deelname niet bevestigd wordt, wordt er geenrondleiding voorzien.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-17