Stad Hasselt

Uitnodiging tot indienen offerte - Meerjarenopdracht voor de organisatie van de "Autoloze Zondag" van Hasselt - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Hasselt
Postadres: Limburgplein 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Patricia Maes
Tel: +32 11239726
E-mail: patricia.maes@hasselt.be
Internetadres(sen): www.hasselt.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Meerjarenopdracht voor de organisatie van de "Autoloze Zondag" van Hasselt - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2020-4680
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79952000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
Jaarlijks wordt er in Europa de 'European Mobility Week' georganiseerd. Tijdens deze week wordt de duurzame mobiliteit in Europa gepromoot. In Vlaanderen organiseert het Netwerk Duurzame Mobiliteit tijdens de 'European Mobility Week' de Vlaamse 'Week van de Mobiliteit'. Tijdens deze week worden gemeenten, bedrijven en particulieren aangespoord om leuke en sensibiliserende acties te organiseren. Eén van deze acties is de Autoloze Zondag die jaarlijks in verschillende steden en gemeenten georganiseerd worden.  In de meeste steden wordt de Autoloze Zondag de laatste zondag van de 'Week van de Mobiliteit', die van 16 tot en met 22 september loopt, georganiseerd. Omwille van de jaarlijkse kermis valt de Autoloze Zondag in Hasselt echter een week eerder. Het evenement zal in Hasselt op volgende data plaatsvinden:  - 13 september 2020 - 12 september 2021  - 11 september 2022  - 10 september 2023 Deze data zijn niet bindend en desgevallend kan de aanbestedende overheid een andere datum kiezen mits het respecteren van een periode van 6 maand voorafgaand aan de nieuwe datum van de editie.  Voor het eerst kiest de Stad Hasselt om te werken met een contract van één jaar, met een mogelijke verlenging tot drie jaar. Het gaat hier dus over de Autoloze Zondag in 2020, 2021, 2022 en 2023. De bedoeling is om de samenwerking tussen de evenementorganisator en de Stad Hasselt op deze manier te vergemakkelijken.  In het verleden werd het autoverkeer tijdens de Autoloze Zondag in Hasselt geweerd op de kleine ring, de Bampslaan en in het centrum van de stad. Hierdoor wordt de mogelijkheid gegeven aan andere/zwakke weggebruikers om de volledige rijbaan te gebruiken en om bovendien een alternatieve invulling te geven aan de bovengrondse parkeerplaatsen. Voor de tiende editie van de Autoloze Zondag (en de daaropvolgende edities) wenst de Stad Hasselt echter grootser uit de hoek te komen. Wij denken hierbij aan de mogelijke uitbreiding van de Autoloze Zondag in ruimte of tijd. Natuurlijk blijft het ook in de toekomst van belang om duurzame mobiliteit, alternatieve vervoermodi, . te promoten. Tijdens de Autoloze Zondag zijn stappers en trappers namelijk koning. De eventorganisator mag praktische en financiële voorstellen doen en deze ter bespreking voorleggen aan de dienst Mobiliteit van de Stad Hasselt, rekening houdend met de volgende randvoorwaarden: 1. De activiteiten dienen te kaderen in het concept 'duurzame mobiliteit' en hebben als doelstelling "het te voet gaan, fietsen, gebruik van openbaar en gedeeld vervoer (bv. trein, bus, autodelen, fietsdelen, .)" te promoten.  2. Duurzaamheid, milieu, klimaatbewustheid, verkeersveiligheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid, mens staat centraal, (kinder)beleving, kinderanimatie, gezondheid, propere lucht en mobiliteitsgeluk zijn begrippen die moeten terugkomen in de activiteiten.  3. Het doelpubliek is breed: leeftijd van 0-99 jaar, bestaat hoofdzakelijk uit Hasselaren, maar ook bezoekers van buiten Hasselt zullen die dag dit evenement bezoeken.  4. Activiteiten of promostands van (semi-)openbare diensten zijn mogelijk (bv. politie, brandweer, Infrabel, Fluvius, ziekenhuis, provincie,.) in het kader van algemene informatieverlening. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-05-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-09-30


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-10 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-17