Nieuw Dak Cvba

Onderhoud en herstellingen CV - Elektrische verwarming - Ventilatie - Regenwaterrecuperatie -


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nieuw Dak cvba
Postadres: Grotestraat 65,BE-3600 Genk
Contactpersoon: De heer Johan Max
Tel: +32 89629020
Fax: +32 89629062
E-mail: johan.max@nieuwdak.be
Internetadres(sen): www.nieuwdak.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
onderhoud en herstellingen CV - Elektrische verwarming - Ventilatie - Regenwaterrecuperatie - 
Referentienummer: onderhoud en herstellingen bestek 2020
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
correctie in samenvattende opmeting perceel 1
H1.10 moet zijn:
collectieve installatie (locatie Vennestraat 83 / kamerbewoners 16 st) voor verwarming en productie sanitair water d.m.v. staande gasketel i.c.m. boiler (150 liter)