Gemeente Herent

Uitnodiging tot indienen offerte - Omgevingsaanleg Sportcomplex Herent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Herent
Postadres: Spoorwegstraat 6,BE-3020 Herent
Tel: +32 16853020
Fax: +32 16853160
E-mail: info@herent.be
Internetadres(sen): www.herent.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Gemeente Herent
Postadres: Spoorwegstraat 6,BE-3020 Herent
Tel: +32 16853020
Fax: +32 16853160
E-mail: info@herent.be
Internetadres(sen): www.herent.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Omgevingsaanleg Sportcomplex Herent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 967 - omgevingsaanleg Swings
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112700
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
De opdracht behelst vooral: - Voorbereidende werken (rooien van struiken, vellen van bomen) - Grondwerken ( afgraving, uitgraving) - Funderingswerken - Aanleg nieuwe rijbaan in betonverharding/betonstraatstenen en kantopsluiting. - Aanleg van beplantingen - Opmaak van een as-built dossier - Ontwerp en aanleg van een pumptrack - Aanleg van een skatepark - Plaatsen van sport- en speeltoestellen, straatmeubilair, . - Groenonderhoud 
II.2.7. Looptijd
85 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem.U moet dit aanvragen bij de FOD Justitie - Directoraat-generaal - Rechterlijke organisatie - Centraal strafregister - e-adres: strafregister@just.fgov.beIndien uw bedrijf zijn sociale bijdragen niet via de RSZ betaalt, moet u een attest bijvoegen dat uw bedrijf in orde is met zijn sociale bijdragen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Hoofdaannemer (exclusief) met verplicht twee benoemde onderaannemers:- Pumptrack (niet exclusief - een pumptrack-bouwer mag aan meerdere offertes deelnemen)- Skate-objecten (niet exclusief - een leverancier van skate-objecten mag aan meerdere offertes deelnemen)

Eventuele minimumeisen:
1. De hoofdaannemer moet de referenties aantonen van de bouw van minstens één pumptrack en één skate-park gedurende de laatste drie jaar. De hoofdaannemer mag hiervoor beroep doen op de referenties van de onderaannemers.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3
G (Grondwerken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-26 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-22


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18