Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

Structureel onderhoud op de autosnelwegen rond Brussel (2020-2023)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres: Diestsepoort 6 bus 81,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Tel: +32 16665750
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367236


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Structureel onderhoud op de autosnelwegen rond Brussel (2020-2023) 
Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/0/477-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233139
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten hoofdzakelijk het uitvoeren van structurele onderhoudswerken en kleinere tot middelgrote herstellingswerken aan de verhardingen, de waterafvoer en de wegsignalisatie op de:
 R0 - Ring om Brussel (tussen kmpt. 14.175 en kmpt. 52.908 en tussen kmpt.58.500 en kmpt. 71.515)
 A4 (E411) tussen kmpt. 3.900 en 13.475
 A201 tussen kmpt. 1.037 en 4.241
 A1 (E19) tussen kmpt. 0.000 en 12.086
 A8 (E429) tussen kmpt. 4.015 en 7.668
 A10 (E40) tussen kmpt. 0.000 en 14.928
 A12 tussen kmpt. 6.017 en 15.769
 R22 tussen kmpt. 12.600 en 15.600
 R22 Z-Woluwelaan
 alle verkeersknooppunten en complexen gelegen in de respectievelijke vakken.
Bij deze aanneming hoort ook een door de aannemer te organiseren permanentiesysteem zodat er steeds bijstand kan verleend worden bij calamiteiten op bovenvermeld wegennet.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1033057.85 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
1. De opdracht omvat hoofdzakelijk:  Structureel onderhoud van de wegverhardingen en wegaanhorigheden  Structureel onderhoud van de waterafvoer  Structureel onderhoud van signalisatie en kleine kunstwerken  Onvoorziene werken die het gevolg zijn van het onderhoud van de opgesomde wegen en hun aanhorigheden  In beperkte mate groen- en netheidonderhoud  Installatie, instandhouding en verwijdering van de nodige werfsignalisatie  Het leveren van alle materialen gebruikt in deze aanneming, tenzij de contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen  Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 2. Splitsing der werken De bijzondere aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat de verschillende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op plaatsen en in periodes aangeduid door het bestuur. De werken worden gesplitst in verschillende fazen en op verschillende plaatsen naargelang de noodzaak. De noodzaak van splitsing van de werkzaamheden wordt voornamelijk bepaald door de verkeersdrukte, verwijzend naar de dienstorder MOW/AWV/2010/5.   3. Prestaties van materieel en personeel Het aantal werkuren voorzien voor de werken wordt geteld vanaf de aankomst van het materieel of arbeidskrachten op de werf tot de effectieve stilstand of beëindiging van de werken en prestaties op de werf. Voor voertuigen worden tijden van stilstand die niet nodig zijn voor de normale uitvoering van het werk afgetrokken, met inbegrip van de tijd nodig voor eventuele herstellingen. Elk uur dat wordt aangevat, wordt voor een volledig uur in rekening gebracht, zowel voor arbeidskrachten als voor materieel (zie ook deel II, H9-20). 4. Permanente wachtdienst Ter verzekering van de verkeersveiligheid en van een zo vlot mogelijke doorstroming van het verkeer kunnen dringende herstellingen en tussenkomsten door het bestuur 24u/24u opgelegd worden en dit zowel tijdens de werkdagen, de weekends en de verlofperiodes. Hiertoe dient een permanente wachtdienst door de aannemer georganiseerd te worden. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Structureel onderhoud op de autosnelwegen rond Brussel (202-2024)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-02-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Colas Centrum
Nationaal identificatienummer: 0400407882
Postadres: Harensesteenweg 100,BE-1800 Vilvoorde
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18