Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

V0118002-V018002-V0143005 - De Klinge, Watou & Ertvelde - vervangen middenspanning


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Erik Govaerts
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364606


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V0118002-V018002-V0143005 - De Klinge, Watou & Ertvelde - vervangen middenspanning 
Referentienummer: AQFINFRA-V0118002-V018002-V0143005-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
V0118002 - V0128002 - V0143005 - De Klinge, Watou & Ertvelde
vervanging middenspanning
Vervangen en renoveren van de midden spanningsinfrastructuur op 3 waterzuiveringsinstallaties.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Terechtwijzend bericht nr. 1
Wijzigingen bestek nieuwe versie beschikbaar