De Vlaamse Waterweg Nv

ZEESCHELDE R.O. Vlottende veersteiger te Bornem (Weert) Vervangen van de geleidingsbuispalen en kraagarmen, evenals conserveringswerken aan de volledige constructie.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ing. Steven Vierstraete
Tel: +32 32246710
Fax: +32 32246725
E-mail: steven.vierstraete@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367332


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ZEESCHELDE R.O. Vlottende veersteiger te Bornem (Weert) Vervangen van de geleidingsbuispalen en kraagarmen, evenals conserveringswerken aan de volledige constructie. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0055-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het opmeten van de plaatselijke toestand in functie van het centreren van het ponton t.o.v. de brug-as en het bepalen van de positie van de nieuwe buispalen.Het opmaken van uitvoeringstekeningen en lasplannen/procedures. Voorbereidende werken in situ
Loskoppelen van aanwezige te hergebruiken elektrische toestellen. Het nemen van maatregelen om het ponton te fixeren tijdens het trekken van de oude geleidingspalen en het plaatsen van de nieuwe geleidingspalen. Trekken van de bestaande geleidingsbuispalen en afvoeren buiten het openbaar domein. Leveren en plaatsen van nieuwe geleidingsbuispalen
Verwijderen van de bestaande geleidingswielen en consoles evenals de tijdelijke consoles.
Lokale aanpassingen en aanbrengen van nieuwe consoles en glijblokken.
Herstellingsconservering
Opnieuw aansluiten van kabels en leidingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
237735.25 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Bornem (Weert)
II.2.4. Beschrijving
ZEESCHELDE R.O. Vlottende veersteiger te Bornem (Weert) Vervangen van de geleidingsbuispalen en kraagarmen, evenals conserveringswerken aan de volledige constructie. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: HYE nv
Postadres: Kruibeeksesteenweg 162 ,BE-2070 Zwijndrecht
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be).De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:De Vlaamse Waterweg nvafdeling Zeeschelde - ZeekanaalLange Kievitstraat 111-113 bus 442018 AntwerpenTel: 03/224 67 11Fax: 03/224 67 05Mail: zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.beInlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:Steven Vierstraete (steven.vierstraete@vlaamsewaterweg.be)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18