Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

RI3A179 - Berchem, Boomgaardstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevr. Tanja De Landsheer
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367354

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Studiebureau Talboom
Postadres: A. Meersmansdreef 1,BE-2870 Puurs
Contactpersoon: Dhr. Ing. Patrick Veen
Tel: +32 38891212
E-mail: patrick.veen@talboom.be
Internetadres(sen): http://www.talboom.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RI3A179 - Berchem, Boomgaardstraat 
Referentienummer: AQFINFRA-RI3A179-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
RI3A179 - Berchem, Boomgaardstraat
Wegenis- en rioleringswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Berchem/Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
RI3A179 - Berchem, Boomgaardstraat  ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN - het opmaken en afleveren van een volledig as-built-dossier: digitale opmeting bovenbouw, aansluitfiches rioolaansluitingen - opmaken van planning van de werken rekening houdend met fasering - opmaken van een werfinrichtingsplan - opmaken van een grondverzetplan - opmaken van een signalisatieplan - grondwaterverlaging en plaatsen van peilbuizen VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN - voorbereidende werken o het rooien van bomen/beplanting o op- en afbraakwerken: ? insnijden en opbreken van asfaltverhardingen ? opbreken van verhardingen ? opbreken van lijnvormige elementen ? opbreken en/of opvullen van buizen en kokers ? opbreken van rioolaansluitingen ? opbreken van plaatselijke elementen ? op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen ? op- en afbreken van niet-inwendig verlichte signalisatie o werken voor bescherming van de beplanting o werken voor groenaanleg o werken in wortelzone o droog grondverzet o grondwerk voor bouwputten ONDERFUNDERING EN FUNDERINGEN - bescherming van de onderfundering en fundering - fundering o steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling o steenslagfundering met continue korrelverdeling o steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel o zandcementfundering o fundering van schraal beton VERHARDINGEN - bitumineuze verhardingen o bitumineuze onderlagen o bitumineuze toplagen - bestratingen o bestrating van in rijen te leggen kasseien al dan niet met gemodificeerde mortel o bestrating van betonstraatstenen o bestrating van natuurstenen klinkers RIOLERING EN AFVOER VAN WATER A. nieuwe riolering - riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf o aanleggen van ongewapende buizen in beton o aanleggen van gewapende kokers o aanleggen van gewapende buizen  o het maken van infiltratievoorzieningen (infiltratieputten) o drooghouden van de sleuf - inspectieputten o geprefabriceerde inspectieputten van beton of gres o inspectieputten van ter plaatse gestort beton o inspectieputten voor de infiltratiebuizen o aanpassen van bovenbouw van bestaande inspectieputten o aanbrengen van een nieuwe bovenbouw o aansluiting van nieuwe buis op een bestaande inspectieput - aansluitingen op de riolering - rioleringsonderdelen o straatkolken o putdeksels o huisaansluitingsputjes - visueel onderzoek van riolering LIJNVORMIGE ELEMENTEN - trottoirbanden (borduren) en trottoirbanden-watergreppels en schampkanten o geprefabriceerde betonnen trottoirbanden en trottoirbanden-watergreppels en schampkanten - Kantstroken en straatgreppels o geprefabriceerde betonnen kantstroken en watergreppels ALLERHANDE WERKEN - zandcement - schraal beton - beton - metselwerk van metselstenen - cementering van metselwerk  - bescherming van de cementering - wachtscheden voor nutsleidingen (toegevoegd artikel) - leveren en plaatsen straatmeubilair (zitbanken, vuilnisbak, fietsbeugels) - leveren en plaatsen van geleidingstegels SIGNALISATIE - niet inwendige verlichte verticale verkeerstekens - signalisatie van de werken - onderhouden van de werfsignalisatie voor de volledige duurtijd van de werf GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD - verwerken van materialen en producten voor groenaanleg en groenonderhoud o grondbewerkingen o verwerken van teelaarde o verwerken van bomenzand - plantklaar maken van de plantvakken ONDERHOUD- EN HERSTELLINGSWERKEN - ruiming en reiniging van wegen en toebehoren - reiniging van straatkolken, putten, afvoerbuizen, rioleringen, duikers, kokers, e.d.  - gedurende de waarborgperiode is de opdrachtnemer gehouden, op zijn kosten en verantwoordelijkheid, de herstellingen die hem toe te schrijven zijn, te verrichten en dit op eerste verzoek van de aanbestedende overheid. VOORZORGEN VOOR MINDER HINDER 
II.2.7. Looptijd
160 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C of E, klasse 6.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-20 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-20
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Aquafin Nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 160 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18