Vvm De Lijn Technics

Stationsomgeving Diest - deelopdracht 1: hernieuwing busstation


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VVM De Lijn Technics
Postadres: Motstraat 20,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Peter Suttels, Beheer & Innovatie Infrastructuur
E-mail: peter.suttels.ext@delijn.be
Internetadres(sen): www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364876


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Stationsomgeving Diest - deelopdracht 1: hernieuwing busstation 
Referentienummer: TECH-PG0219 D600051A-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45213311
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Stationsomgeving Diest - hernieuwing van het busstation
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-03-02
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-03-16
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-03-02
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-03-16
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Verplicht Plaatsbezoek!. Teneinde de inschrijvers toe te laten zich van de omvang en de complexiteit van de opdracht te vergewissen, wordt een verplicht plaatsbezoek georganiseerd. Er zal worden samengekomen op Diest Station. De plaatsbezoeken gaan door op 06/02/2020 om 13:30 uur. Men dient op voorhand zijn aanwezigheid door te geven aan Mevr. Marleen Bobbaers via e-mail aan mar-leen.bobbaers@tractebel.engie.com. Het bijwonen van het verplichte plaatsbezoek is een substantiële vereiste, bij gebreke waaraan de offerte onregelmatig zal worden verklaard.
Te lezen:
Verplicht Plaatsbezoek!. Teneinde de inschrijvers toe te laten zich van de omvang en de complexiteit van de opdracht te vergewissen, wordt een verplicht plaatsbezoek georganiseerd. Er zal worden samengekomen op Diest Station. De plaatsbezoeken gaan door op 06/02/2020 om 13:30 uur. Men dient op voorhand zijn aanwezigheid door te geven aan Mevr. Marleen Bobbaers via e-mail aan mar-leen.bobbaers@tractebel.engie.com. Het bijwonen van het verplichte plaatsbezoek is een substantiële vereiste, bij gebreke waaraan de offerte onregelmatig zal worden verklaard. TOEVOEGING 19/02/2020: ER WORDT EEN BIJKOMEND PLAATSBEZOEK GEORGANISEERD OP 21/02/2020 OM 10U30 AAN HET STATION IN DIEST
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Vragen omtrent de opdracht. Alle vragen moeten schriftelijk gesteld worden tegen ten laatste 18/02/2020. De aanbestedende entiteit zal een antwoord formuleren op alle gestelde vragen. De antwoorden zullen beschikbaar worden gesteld.
Te lezen:
Vragen omtrent de opdracht. Alle vragen moeten schriftelijk gesteld worden tegen ten laatste 18/02/2020. De aanbestedende entiteit zal een antwoord formuleren op alle gestelde vragen. De antwoorden zullen beschikbaar worden gesteld. TOEVOEGING 19/02/2020/ ER MOGEN NOG VRAGEN WORDEN GESTELD TOT EN MET 03/03/2020
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
BIJKOMEND PLAATSBEZOEK
Behalve het initieel plaatsbezoek, zal er een bijkomend plaatsbezoek georganiseerd worden op 21/02/2020 om 10h30 aan het station in Diest. De te volgen modaliteiten opgenomen in het lastenboek blijven behouden.
BIJKOMENDE TERMIJN OM VAGEN TE STELLEN
De laatste datum voor het indienen van vragen wordt verschoven van 18/02/2020 naar 3/03/2020.
OPENING OFFERTES
De opening van offertes wordt verschoven van 2/03/2020 om 10h naar 16/03/2020 om 10h.