Agentschap Wegen En Verkeer Oost-vlaanderen

Structureel onderhoud op diverse wegen in de vervoersregio's Waasland en Gent.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: ing. Ilse Van Wijnendaele
Tel: +32 37802030
E-mail: ilse.vanwijnendaele@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367518


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Structureel onderhoud op diverse wegen in de vervoersregio's Waasland en Gent. 
Referentienummer: AWV O-Vl-X40/D414/18-1M3D8H/20/2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233140
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming heeft als doel de herstelling van de asfaltverharding en de fietspaden in de vervoersregio's Waasland en Gent.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Werkzone 1: N47 (Europalaan) in Zele van km 19,600 tot km 23,050Werkzone 2: N449 (Rivierstraat) in Laarne van km 16,100 tot km 18,200
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: - aanbrengen van werfsignalisatie en omleidingen; - affrezen van de asfaltverharding op verschillende breedtes en diktes; - opbreken van de bestrating van fietspaden; - aanleggen van asfaltverhardingen (met scheurremmende laag) op rijweg; - aanleggen van asfaltverhardingen op fietspaden; - aanbrengen van markeringen; - het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 
II.2.7. Looptijd
55 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 6
Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-27 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-27
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Lokaal : VAC - 17e verdiep - "De Sterre"

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 55 werkdagenElektronisch inschrijven is verplicht.Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81, BE-9000 Gent
Tel: +32 92762600

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81, BE-9000 Gent
Tel: +32 92762600

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-19