Sociaal Wonen Arro Leuven Cvba-so

Roodhuisberg, bouwen van 12 sociale huurentiteiten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Postadres: Wijgmaalsesteenweg 18,BE-3020 Herent
Tel: +32 16613200
E-mail: ctroniseck@swleuven.be
Internetadres(sen): www.swleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367509


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Roodhuisberg, bouwen van 12 sociale huurentiteiten 
Referentienummer: SWaL-ROODHUISBERG-12NIEUW-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Sociaal Wonen arro Leuven, SWaL, bouwt 12 sociale huurentiteiten in Aarschot
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: AARSCHOT
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van 12 sociale huurentiteiten in Aarschot 
II.2.7. Looptijd
460 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-26 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-28
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-26
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: kantoren SWaL, Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 HERENT, Belgie

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank 1ste aanleg
Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-19