Gemeente Grobbendonk

Project fietspad Zuiderbaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Grobbendonk
Postadres: Boudewijnstraat 4,BE-2280 Grobbendonk
Contactpersoon: Mevrouw Anita Gorremans
Tel: +32 14507873
Fax: +32 14501618
E-mail: anita.gorremans@grobbendonk.be
Internetadres(sen): www.grobbendonk.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project fietspad Zuiderbaan 
Referentienummer: FIN/2020/002year
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233162
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Grobbendonk, Boudewijnstraat 4 te 2280 Grobbendonk
II.2.4. Beschrijving
Aanleg fietspad Zuiderbaan Dit bestek is opgemaakt door studiebureau Verhaert. Bij tegenstrijdigheden primeert het bestek. Dit bestek is niet opgedeeld in percelen omdat de uitvoeringstermijn 45 dagen bedraagt en het toezicht en de planning veel vlotter verloopt met één aannemer. 
II.2.7. Looptijd
50 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Ervaring vergelijkbare projecten2. Ervaring landschappelijke projecten
Eventuele minimumeisen:
1. Minimaal 5 projecten de afgelopen 3 jaar dewelke werden verricht en vergezeld gant van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-24 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-11-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-24
Plaatselijke tijd: 12:00
Adres: raadszaal 1ste verdieping, gemeentehuis, Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Contactpersoon: Kobe Raeymaekerskobe.raeymaekers@grobbendonk.beDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gemeentebestuur Grobbendonk
Boudewijnstraat 4, BE-2280 Grobbendonk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-19