Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Leveren van schuilhuisjes en toebehoren voor de reizigers van De Lijn - raamovereenkomst voor drie jaar, driemaal verlengbaar met één jaar - project en gunningwijze


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres: Motstraat 20,BE-2800 Mechelen
E-mail: inkoop.cd@delijn.be
Internetadres(sen): www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364756


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van schuilhuisjes en toebehoren voor de reizigers van De Lijn - raamovereenkomst voor drie jaar, driemaal verlengbaar met één jaar - project en gunningwijze 
Referentienummer: Mar&Com-PG 1398-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44112100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren van schuilhuisjes en toebehoren voor de reizigers van De Lijn
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Gelieve rekening te houden met de bijgevoegde Q&A.