Erfgoed En Visie Bv

Restauratie van de linkerzijcapponière van Fort 3 te Borsbeek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Erfgoed en Visie bv
Postadres: Lierselei 84,BE-2390 Malle
Tel: +32 33090993
E-mail: architecten@erfgoed-en-visie.be
Internetadres(sen): http://www.erfgoed-en-visie.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367574


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratie van de linkerzijcapponière van Fort 3 te Borsbeek 
Referentienummer: architectenbureau Erfgoed & Visie bvba-086F3f1_Fort 3 fase 1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45454100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Restauratie van de linkerzijcapponière van Fort 3 te Borsbeek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Borsbeek
II.2.4. Beschrijving
Restauratie van de linkerzijcapponière van Fort 3 te Borsbeek 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-02 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-02
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Antwerpen, BE Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Antwerpen, BE Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-20