Departement Economie, Wetenschap En Innovatie

Marktconsultatie Digitale Mechelenbon


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VOORAANKONDIGING 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Postadres: Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 10,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Piet Desiere
Tel: +32 0484947911
E-mail: piet.desiere.ewi@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.ewi-vlaanderen.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367578


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Marktconsultatie Digitale Mechelenbon 
Referentienummer: Dep. Economie, Wetenschap en Innovatie-2020/PIO/01-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voor het project 'Digitalisering Mechelenbon' nodigen we aanbieders uit van digitale betaalsystemen, aankoopkaarten of -bonnen en digitale chequesystemen om deel te nemen aan een schriftelijke marktconsultatie.
Hierbij richten we ons in de eerste plaats tot bedrijven die ervaring hebben met het realiseren van een digitaal cheque- of bonnenverkoopkanaal via een webshop.
In tweede orde komen wij ook graag in contact met lokale besturen die geïnteresseerd zijn in ons project en/of die hun ervaring met Mechelen willen delen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Stad Mechelen biedt nu reeds aan inwoners en bezoekers van de stad de (papieren) Mechelenbon aan.  Ter plaatse kunnen bonnen met een waarde van 5, 10 of 20 EUR worden aangekocht. Het verkoopkantoor activeert de bon. De koper kan vervolgens de bon schenken aan een gebruiker. De gebruiker kan met de bon(nen) een aankoop doen bij een aangesloten handelaar aan het systeem in Mechelen. De gebruiker overhandigt de bon aan de handelaar, die vervolgens het unieke nummer op de bon registreert en de bonnen gegroepeerd indient bij de financiële dienst van Mechelen voor uitbetaling.  Mechelen wil via digitalisering het systeem optimaliseren en het ook uitbreidbaar maken (meer gebruikers zoals bijvoorbeeld werknemers van bedrijven in Mechelen). Mechelen wil minstens volgende stappen digitaliseren: - Het verkooppunt is nu louter fysiek. Er wordt gedacht aan een webshop waar de bon kan aangekocht worden (en ev. ook kan opgewaardeerd worden - dit laatste is een optie); - De waarde op de bon is nu ondeelbaar: het gebruik is beperkt tot één aankoop in één handelszaak; er wordt gedacht een systeem waarbij één geschonken bon kan gebruikt worden voor meerdere aankopen in meerdere handelszaken. Het systeem moet dus toelaten saldi te registreren. - Het terugbetalingssysteem moet vlot en transparant georganiseerd worden met minimale administratieve lasten voor de handelaar en voor de stad. Een eventuele volledige ontzorging van het monitoring en betaalproces is een optie. Doel marktconsultatie Via de marktconsultatie wil Stad Mechelen een beter beeld krijgen van het bestaand aanbod op de markt. De Stad heeft reeds een voorstudie gemaakt en ook de toepassingen in andere steden onder de loep genomen. De uitkomst van de marktconsultatie moet de stad in staat stellen via een overheidsopdracht (een) geschikte oplossing(en) aan te kopen of te laten ontwikkelen. Via de marktconsultatie wil Stad Mechelen een beter beeld krijgen van de technologische mogelijkheden (voor- en nadelen van bijvoorbeeld het werken met een (chip)kaart, een app of een andere waardedrager. Het is de bedoeling om op basis van de antwoorden uit de markt de minimale vereisten van het zogenaamde Minimum Viable Product af te leiden en na te gaan welke opties eventueel ook mogelijk zijn. Mechelen wil ook meer inzicht verwerven in de achterliggende businessmodellen om zo een keuze te maken in het soort aankoopprocedure dat verder zal gevolgd worden (platform ontwikkelen, aankopen als dienst of volledige outsourcing van alle processen). Indien er interesse is bij andere lokale besturen kan eventueel door of voor meerdere besturen gelijktijdig besteld worden. Je kan meer lezen over het project en deze marktconsultatie in de informatienota in bijlage. Hoe deelnemen? Je kan tot en met woensdag 11 maart 2020 deelnemen aan de consultatie via deze online vragenlijst voor bedrijven:  https://docs.google.com/forms/d/1XTjRr4wtumSewBQCo3RI_RrXD-EaZP-g1dAC-iU1hNc/edit?ts=5e343fd2 Mechelen wil graag leren van andere lokale besturen die een vergelijkbaar traject hebben gelopen en ook in contact komen met besturen die de invoering van een digitaal bonnensysteem plannen in de toekomst. Mechelen is ook graag bereid een eventuele samenwerking te bespreken. Voor lokale besturen werd een specifieke vragenlijst opgemaakt: https://docs.google.com/forms/d/1wtUddlaL-df7_JvPx6DwVKiJ8T6EwlWrHPEtxUL1pJs/edit Deze vragenlijst kan worden ingevuld tot en met woensdag 11 maart 2020. Deelnemers mogen rekenen op terugkoppeling over de resultaten van deze consultatie. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/nieuws/schriftelijke-marktconsultatie-digitale-mechelenbon

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-20