De Vlaamse Waterweg Nv

Beneden-Durme RO en Zeeschelde LO te Hamme - realisatie van het GOG-GGG Bunt: bouw sluizen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Hans Quaeyhaegens / ir. Dorien Verstraete
Tel: +32 32246724
Fax: +32 32246725
E-mail: hans.quaeyhaegens@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367339


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Beneden-Durme RO en Zeeschelde LO te Hamme - realisatie van het GOG-GGG Bunt: bouw sluizen 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0064-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45223500
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten:
- het bouwrijp maken van de terreinen;
- het aanleggen en onderhouden van werfwegen;
- het installeren van de bouwkuip (inclusief bemaling) met bijhorende stempeling;
- het bouwen van een in- en uitwateringssluis en een uitwateringssluis;
- het heraanleggen van het jaagpad;
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
4478165.90 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Hamme
II.2.4. Beschrijving
Beneden-Durme RO en Zeeschelde LO te Hamme - realisatie van het GOG-GGG Bunt: bouw sluizen  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 223-546233

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: HERBOSCH - KIERE
Postadres: Sint-Jansweg 7;Haven 1558 ,BE-9130 Kallo
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be).De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:De Vlaamse Waterweg nvafdeling Zeeschelde - ZeekanaalLange Kievitstraat 111-113 bus 442018 AntwerpenTel: 03/224 67 11Fax: 03/224 67 05Mail: zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.beInlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:ir. Hans Quaeyhaegens ( hans.quaeyhaegens@vlaamsewaterweg.be ) ir. Dorien Verstraete ( dorien.verstraete@vlaamsewaterweg.be )

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18