Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

R0 - Geluidsschermen Wezembeek-Oppem / Kraainem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres: Diestsepoort 6 bus 81,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Tel: +32 16665750
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367249


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
R0 - Geluidsschermen Wezembeek-Oppem / Kraainem 
Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/R0/183-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming behelst de afbraak van de bestaande geluidsschermen en de plaatsing van ongeveer 8 lopende km nieuwe schermen langs de R0 in Wezembeek-Oppem / Kraainem (tussen kmpt 24,9 en 29,0). Om dit te kunnen realiseren zullen eveneens een aantal bestaande schermen afgebroken moeten worden, en aanzienlijke snoei- en rooiwerken moeten uitgevoerd worden.
De opdracht wordt verder opgesplitst in een vast gedeelte en in een voorwaardelijk deel (voor verdere info, zie art. 57).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
9865715.40 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Wezembeek-Oppem/Kraainem
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:  Het plaatsen en onderhouden van de benodigde werfsignalisatie  De afbraak van de bestaande geluidsschermen  De afbraak van de bestaande geluidsmuren  Het uitvoeren van rooi- en snoeiwerken  Het uitvoeren van de nodige studie voor de dimensionering van de fundering van de geluidsschermen  Het uitvoeren van de funderingswerkzaamheden voor de geluidsschermen  De plaatsing van de geluidsschermen  De plaatsing van een gecombineerd prefabsysteem kerende constructie / geluidsscherm, incl. alle noodzakelijke werken hiervoor  Het profileren (aflagen) van bermen  Het verwijderen van de afgegraven specie buiten het openbare domein  Het ruimen van houtafval  Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 219-536929

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: R0 - Geluidsschermen Wezembeek-Oppem / Kraainem

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-02-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BAM Contractors
Nationaal identificatienummer: 0452702265
Postadres: Antoon Van Osslaan 1,BE-1120 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - België - Brussel, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18