Aquafin Nv

Huisaansluitingen Geel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: De heer Christophe Van der Gucht
Tel: +32 34504787
Fax: +32 34583020
E-mail: christophe.vandergucht@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Aquafin NV
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: De heer Christophe Van der Gucht
Tel: +32 34504787
Fax: +32 34583020
E-mail: christophe.vandergucht@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Huisaansluitingen Geel 
Referentienummer: CA/EV/2020/00035
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Geel
II.2.4. Beschrijving
Raamcontract voor de huisaanluitingen te Geel. Deelopdrachten worden geplaatst op afroep. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. geen
Eventuele minimumeisen:
1. geen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. geen

Eventuele minimumeisen:
1. geen
Vereiste erkenning: Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse):
De inschrijver is erkend in klasse 4, ondercategorieën C1 of E1.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-23 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-23
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De periode gedurende dewelke deelopdrachten kunnen geplaatst worden binnen deze raamovereenkomst, bedraagt één jaar vanaf gunning van de opdracht.Een deelopdracht wordt als volgt gedefiniëerd : Binnen één signalisatievergunning en in één fase uitvoerbare opdracht.Voor de werken van producten/diensten opgenomen in deze overeenkomst, geldt een standaard uitvoeringstermijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de besteldatum. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21