De Vlaamse Waterweg Nv

Aanhorigheden nieuwe reservepuntdeuren Zemst


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Dajo Geys
Tel: +32 38606393
E-mail: dajo.geys@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367680


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanhorigheden nieuwe reservepuntdeuren Zemst 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-BB1988 QUATER-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten:
- Leveren van boutensets, vulplaten, kapel, blokkering van halsbeugelregelstangen en andere stalen onderdelen;
- Leveren van bronzen, edelstalen en roestvaststalen onderdelen;
- Leveren van kunststofonderdelen en smeerleidingen;
- Plaatsen en schaven van de resterende reeds geleverde houten balken
- Schilderen van alle stalen onderdelen (ook de gietstukken)
- Proefmontage van de draaipunten;
- Monteren en demonteren van kapel, halsbeugelstoel en taatsschoen;
- Bescherming van de verschillende onderdelen tegen weersinvloeden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Sluis Zemst
II.2.4. Beschrijving
De sluis in Zemst heeft 3 sluishoofden: een bovenhoofd (zinkdeur), een middenhoofd (puntdeuren) en een benedenhoofd (puntdeuren). In Zemst zijn er huidig 3 paar puntdeuren aanwezig: 1 paar (oude type) in het benedenhoofd, 1 paar (nieuwe type) in het middenhoofd en 1 paar (nieuw type) op de wal. Het paar nieuwe deuren dat op de wal ligt doet dienst als reservedeuren. Het doel is om op termijn alle oude type puntdeuren te vervangen door puntdeuren van het nieuwe type. Het nieuwe paar reservepuntdeuren werd geleverd zonder drukstoelen, zonder kapel, zonder onderdelen van de halsbeugel en taats, zonder hout en zonder rubber. In 2016 werd de eerste keer een overheidsopdracht op de markt gezet (het BB 1988 bis) waarbij al deze aanhorigheden geproduceerd, geleverd, tijdelijk geplaatst en opgeslagen dienden te worden. Deze werken werden aangevat door Baeck & Jansen NV. Op 5 februari 2019 werd de overheidsopdracht BB 1988 bis verbroken. Het doel van de huidige overheidsopdracht is dan ook de verderzetting van deze werken. De staat van de werken wordt beschreven in het technische gedeelte van dit bijzonder bestek. In het kader van deze overheidsopdracht worden de verschillende onderdelen geproduceerd, geleverd, tijdelijk geplaatst en opgeslagen voor deze nieuwe reservepuntdeuren, in de mate dat dit niet nog niet gebeurd is door de vorige opdrachtnemer. De werken omvatten: - Leveren van boutensets, vulplaten, kapel, blokkering van halsbeugelregelstangen en andere stalen onderdelen; - Leveren van bronzen, edelstalen en roestvaststalen onderdelen; - Leveren van kunststofonderdelen en smeerleidingen; - Plaatsen en schaven van de resterende reeds geleverde houten balken - Schilderen van alle stalen onderdelen (ook de gietstukken) - Proefmontage van de draaipunten; - Monteren en demonteren van kapel, halsbeugelstoel en taatsschoen; - Bescherming van de verschillende onderdelen tegen weersinvloeden. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aanhorigheden nieuwe reservepuntdeuren sluis Zemst

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: THV JanSsens
Postadres: p/a Sint-Jansstraat 24,BE-2490 Balen
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van Staten
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21