Federatie Van Wit-gele Kruisverenigingen Van Vlaanderen

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis : burgerlijke aansprakelijkheid uitbating/na levering, beroepsaansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing en verzekering vrijwilligers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Wit-Gele Kruisverenigingen van Vlaanderen
Postadres: Frontispiesstraat 8 bus 1.2,BE-1853 BRUSSEL
Contactpersoon: Evert Poot
Tel: +32 27393534
E-mail: evert.poot@telenet.be
Internetadres(sen): www.witgelekruis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367820


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis : burgerlijke aansprakelijkheid uitbating/na levering, beroepsaansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing en verzekering vrijwilligers 
Referentienummer: WGK Vlaanderen-EP/2020/001A-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66516400
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht omvat 1 perceel.
Dit wordt gemotiveerd door de verwevenheid van de verzekerde risico's en de nodige eenheid van service.
Volgende verzekeringsproducten vallen onder dit ene perceel:
 BA uitbating (extra-contractueel)
 BA na levering (contractueel en extra-contractueel)
 Beroepsaansprakelijkheid (contractueel en extra-contractueel)
 Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 Vrijwilligers (ongevallen, ziekte en contaminatie, BA van en voor, materiële schade).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft de aankoop van nieuwe verzekeringspolissen. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-12-31
Verlenging mogelijk: JA
maximaal 2 stilzwijgende verlengingen van telkens 1 jaar behoudens opzeg door 1 van de contractpartijen. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-24 09:30
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2020-04-10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Waterloolaan 70, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Waterloolaan 70, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Waterloolaan 70, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21