Don Boscoonderwijscentrum

Nieuwbouwproject/renovatie Don Bosco Onderwijscentrum afdeling Groenveld BaO/SO


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Don Boscoonderwijscentrum
Postadres: Don Boscolaan 15,BE-3050 Oud-Heverlee
Contactpersoon: Christine De Becker
Tel: +32 16290048
E-mail: christine.debecker@dboc.be
Internetadres(sen): http://DBOC.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367777


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouwproject/renovatie Don Bosco Onderwijscentrum afdeling Groenveld BaO/SO 
Referentienummer: DBOC-2020-30-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Architectuurdiensten nieuwbouwproject/renovatie Don Bosco Onderwijscentrum afdeling Groenveld BaO/SO
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Renovatie/nieuwbouw basisschool  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
Perceel 1 Renovatie/nieuwbouw basisschool (BaO) 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-05-04
Verlenging mogelijk: JA
Zie bestek  

Lot 2

II.2.1. Benaming
Renovatie secundaire school (SO)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
Perceel 2 Renovatie secundaire school (SO) 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-05-04
Verlenging mogelijk: JA
Zie bestek  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-25 16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21