Vil

"REALISATIE VAN EEN VIRTUEEL / DIGITAAL BELEVINGSCENTRUM (VIRTUAL / DIGITAL EXPERIENCE CENTER)"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VIL
Postadres: Koninklijkelaan 76,BE-2600 Berchem
Contactpersoon: Eric Dewaet
E-mail: Eric.Dewaet@vil.be
Internetadres(sen): www.vil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366910


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
"REALISATIE VAN EEN VIRTUEEL / DIGITAAL BELEVINGSCENTRUM (VIRTUAL / DIGITAL EXPERIENCE CENTER)" 
Referentienummer: VIL-EFRO 1231 DBC1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
- Het ontwerpen van het virtual / digital experience center (DEC) voor Log!Ville;
- De realisatie/ uitvoering van het door VIL goedgekeurde inrichtingsontwerp;
- Het, samen met VIL in werkgroepverband, uitwerken van een tentoonstellingsplan en draaiboek;
- Het zorgen voor het nodige onderhoud, de nodige herstellingen en vervangingen van de hardware gedurende twee (2) jaren na de voorlopige oplevering;
- Het aanleveren van een "plan van aanpak" voor de langere termijn, dat een actualisering van de beleving t.o.v. de voortschrijding van techniek en sociale inzichten zal vereenvoudigen voor Log!Ville.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De opdrachtdocumenten zijn terug te vinden onder rubriek "begeleidend document"