Departement Mobiliteit En Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium

Validatie en databeheer


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium
Postadres: Berchemlei 115,BE-2140 Borgerhout
Contactpersoon: Wouter Vandenbruwaene
Tel: +32 32246181
E-mail: wouter.vandenbruwaene@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365367


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Validatie en databeheer 
Referentienummer: WL-WL_2019_03-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat het leveren van ondersteuning voor de teams datavalidatie en databeheer van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC). De ondersteuning wordt ingeschat op 220 mensdagen en wordt opgedeeld in 5 deeltaken (geen opdeling in percelen):
1. Validatie hydrologische parameters
2. Validatie fysische parameters
3. Webservices
4. Ad hoc opdrachten
5. Ondersteuning databeheer
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
150000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het leveren van ondersteuning voor de teams datavalidatie en databeheer van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC). De ondersteuning wordt ingeschat op 220 mensdagen en wordt opgedeeld in 5 deeltaken (geen opdeling in percelen): 1. Validatie hydrologische parameters 2. Validatie fysische parameters 3. Webservices 4. Ad hoc opdrachten 5. Ondersteuning databeheer 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 116-284837

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Validatie en databeheer

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Antea Belgium
Nationaal identificatienummer: BE0414321939
Postadres: Roderveldlaan 1,BE-2600 Berchem
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35, BE-1000 Brussel
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35, BE-1000 Brussel
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35, BE-1000 Brussel
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-20