Mechelen Feest Vzw

Uitnodiging tot indienen offerte - Captatie + leveren en ophangen van ledschermen voor 3 jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mechelen Feest vzw
Postadres: Minderbroedersgang 5 ,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: De heer Anthony Mistiaen
Tel: +32 15297868
E-mail: anthony.mistiaen@mechelen.be
Internetadres(sen): www.mmmechelenfeest.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Captatie + leveren en ophangen van ledschermen voor 3 jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2020-OO-MF-633
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79952000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: 2800 Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Maanrock is een gratis openluchtfestival in de binnenstad van Mechelen. Het vindt jaarlijks plaats eind augustus. Het hoofdpodium bevindt zich op de Grote Markt, zijpodia op de Ijzerenleen, Cultuurplein, Botermarkt .  Maanrock lokt jaarlijks ± 130.000 bezoekers. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-08-28
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-08-28


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-27 13:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen elektronisch ingediend worden

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-18