Kunstencentrum Belgie Vzw

Gevelrestauratie Huis Hoste en pand Koloniale Waren te Hasselt


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kunstencentrum BELGIE vzw
Postadres: Jan Keulen, Koningin Astridlaan 77,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Jan Keulen
Tel: +32 11360180
E-mail: jan@keulenenpartners.be
Internetadres(sen): http://www.open-circuit.com https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369410


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gevelrestauratie Huis Hoste en pand Koloniale Waren te Hasselt 
Referentienummer: STUDIO ROMA-1133_F02-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Restauratie van de gevels en buitenschrijnwerk van twee naast elkaar gelegen beschermde monumenten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-30
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-14
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: De inschrijving moet geldig blijven tot
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-10-30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-11-13
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-30
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-14
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De geplande bezoekdag met architect zal verplaatst worden van 1 april naar 15 april om 10u. Hiervoor dient u zich verplicht voorafgaandelijk en uiterlijk op 14 april te melden bij Studio Roma op info@studioroma.be. Een bezoek op een ander moment is mogelijk na contactname met Jan Keulen (011/360 180) of jan@keulenenpartners.be.