De Vlaamse Waterweg Nv

Inkoppelklaar maken van vier bruggen in en rond Aalst


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Oostdijk 110,BE-2830 Willebroek
Contactpersoon: Jolien Daeninck
E-mail: contractmanagement.ATD@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370803


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inkoppelklaar maken van vier bruggen in en rond Aalst 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAS-19-0012-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45315100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het inkoppelklaar maken van de Zwarte Hoekbrug in Aalst, Sint-Annabrug in Aalst, de Zeebergbrug in Aalst en de Erembodegembrug in Erembodegem.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
549877.81 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Aalst en Erembodegem
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht wordt opgesplitst in een vast en een voorwaardelijk gedeelte. 1. Vast deel "Inkoppelklaar maken van vier bruggen in en rond Aalst." 5. Voorwaardelijke deel "Onderhoud na de waarborgperiode". 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Inkoppelklaar maken van 4 bruggen in en rond Aalst

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-03-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Spie Belgium NV
Postadres: Tweestationsstraat 150-152,BE-1070 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-24