Gemeente Kapellen

Wegeniswerken in de Oude Galgenstraat te Kapellen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Kapellen
Postadres: Antwerpsesteenweg 130,BE-2830 Kapellen
Contactpersoon: Inge Beyers
Tel: +32 36606603
E-mail: ruimte@kapellen.be
Internetadres(sen): www.kapellen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370859

I.3. Communicatie

Officiële benaming: S.Bilt
Postadres: Antwerpsesteenweg 45,BE-2830 Willebroek
Contactpersoon: Barbara Verhoeven
Tel: +32 32167152
E-mail: barbara.verhoeven@sbilt.be
Internetadres(sen): www.sbilt.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370859

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wegeniswerken in de Oude Galgenstraat te Kapellen 
Referentienummer: S.Bilt-016/001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van wegeniswerken in de Oude Galgenstraat te Kapellen.
Deze opdracht omvat in het bijzonder:
- insnijden van bestaande rijweg, het affrezen van de asfalttoplaag en opbraak van de zijdelingse verharding
- Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen
- Het aanbrengen van een profileerlaag en toplaag asfalt (verbreding van de rijweg en wijziging van de verkanting t.o.v. bestaande toestand)
- Het plaatsen van kantstroken uit beton
- Het aanpassen van de opritten o.v. wijziging verkanting
- Het profileren en inzaaien van de bermen door hydraulische bezaaiing
- Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Kapellen: Oude Galgenstraat
II.2.4. Beschrijving
insnijden bestaande rijweg - affrezen toplaag asfalt - aanbrengen profileerlaag en toplaag asfalt (verbreding van de rijweg en wijziging van de verkanting t.o.v. bestaande toestand) - plaatsen van kantstroken uit beton - aanpassen van de opritten o.v. wijziging verkanting - profileren en inzaaien van de bermen door hydraulische bezaaiing - onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-27 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-27
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: S.Bilt bvba, Antwerpsesteenweg 45, 2830 WillebroekInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn: 40 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij S.Bilt bvba, Antwerpsesteenweg 45, 2830 Willebroek (tel 03 216 71 52)De offertes mogen enkel elektronisch ingediend wordenHet volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25