Wielsbeke

Concessie voor werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, Wielsbeke en de herbestemming van de huidige site. De realisatie van een centrum voor dagverzorging en eventuele assistentiewoningen, conform de visienota van het OCMW Oostrozebeke.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - CONCESSIEOVEREENKOMSTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Wielsbeke
Postadres: Rijksweg 314,BE-8710 Wielsbeke
Contactpersoon: Bruno Debrabandere
E-mail: Bruno.Debrabandere@wielsbeke.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357909 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370885


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Concessie voor werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, Wielsbeke en de herbestemming van de huidige site. De realisatie van een centrum voor dagverzorging en eventuele assistentiewoningen, conform de visienota van het OCMW Oostrozebeke. 
Referentienummer: Wielsbeke-WZC-F25_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
OCMW Wielsbeke en het OCMW Oostrozebeke zoekt een partner, waarmee een vereniging voor maatschappelijk welzijn zal worden opgericht, in de zin van artikel 474 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Bijgevoegd document (selectieleidraad) kadert in de plaatsingsprocedure van een concessie van werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek en de omgevingsaanleg ervan te Wielsbeke.
Visienota van het OCMW Oostrozebeke dd. 12 september 2019 "De realisatie van een centrum voor dagverzorging en eventuele assistentiewoningen"
OCMW Wielsbeke wenst met de kandidaten eveneens in dialoog te gaan omtrent de herbestemming van de huidige site in de Hernieuwenstraat.
De concessie zal worden toegewezen volgens een plaatsingsprocedure conform de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en haar uitvoeringsbesluit.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE257
Voornaamste plaats van uitvoering: Site Hernieuwenburg
II.2.4. Beschrijving
OCMW Wielsbeke en het OCMW Oostrozebeke zoekt een partner, waarmee een vereniging voor maatschappelijk welzijn zal worden opgericht, in de zin van artikel 474 van het Decreet Lokaal Bestuur 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 032-076289

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-26