Cvba Woonmaatschappij !mpuls

NIEUWBOUW VAN 52 WOONGELEGENHEDEN - KERSENLAAN FASE 2 Perceel: Omgevingswerken fase 2


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: CVBA woonmaatschappij !MPULS
Postadres: Volkslaan 302 bus 0201,BE-8930 Menen
Contactpersoon: cvba !MPULS
Tel: +32 56532799
Fax: +32 56532945
E-mail: info@wm-impuls.be
Internetadres(sen): http://www.wm-impuls.be  https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371060


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
NIEUWBOUW VAN 52 WOONGELEGENHEDEN - KERSENLAAN FASE 2 Perceel: Omgevingswerken fase 2 
Referentienummer: APG-3280/2020/1016 bis/02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45450000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Omgevingswerken 2e fase; aanleg verhardingen en groen rond een nieuwbouwproject.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Menen - Kersenlaan
II.2.4. Beschrijving
NIEUWBOUW VAN 52 WOONGELEGENHEDEN - KERSENLAAN FASE 2 - Perceel: Omgevingswerken fase 2. 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie administratieve voorwaarden in bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie administratieve voorwaarden in bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-05 13:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-05
Plaatselijke tijd: 13:30
Adres: burelen cvba Woonmaatschappij !Mpuls - Volkslaan 302/0201 te 8930 Menen Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
dir. Sonny Ghesquieresonny.ghesquiere@wm-impuls.be


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
cvba Woonmaatschappij !Mpuls Volkslaan 302/0201 te 8930 Menen Telefoon: 056 53 27 99 sonny.ghesquiere@wm-impuls.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
CVBA woonmaatschappij !MPULS
Volkslaan 302 bus 0201, BE-8930 Menen
Tel: +32 56532799
Fax: +32 56532945
E-mail: info@wm-impuls.be
Internetadres(sen): http://www.wm-impuls.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
CVBA woonmaatschappij !MPULS
Volkslaan 302 bus 0201, BE-8930 Menen
Tel: +32 56532799
Fax: +32 56532945
E-mail: info@wm-impuls.be
Internetadres(sen): http://www.wm-impuls.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
CVBA woonmaatschappij !MPULS
Volkslaan 302 bus 0201, BE-8930 Menen
Tel: +32 56532799
Fax: +32 56532945
E-mail: info@wm-impuls.be
Internetadres(sen): http://www.wm-impuls.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-01