Triple Living Nv

49150023 Antwerpen: Nieuw-Zuid - Ondergrondse leidingen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Triple Living nv
Postadres: Michel de Braeystraat 55,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Alexandre Bullynck
Tel: +32 475352151
E-mail: alexandre.bullynck@triple-living.be
Internetadres(sen): www.triple-living.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367964


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
49150023 Antwerpen: Nieuw-Zuid - Ondergrondse leidingen 
Referentienummer: Sweco Belgium nv-49150023-F02_4
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het verplaatsen van pompstation D'Herbouvillekaai naar een nieuwe locatie op de site Nieuw Zuid. Het verleggen van toe- en afvoerende leidingen van dit pompstation in het grotere kader van realisatie masterplan Nieuw Zuid te Antwerpen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-30


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Zie zipfile 'TWB04A-49150023'