Vlaams Woningfonds

Koningin Elisabethstraat 31-33 te 8930 Menen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Woningfonds
Postadres: Ieperlaan 41,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25489173
E-mail: hhtech@vlaamswoningfonds.be
Internetadres(sen): http://vlaamswoningfonds.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371445

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Pyramid Formanova Architecten en Ingenieurs bvba
Postadres: Driemasten 1,BE-8560 Gullegem
Tel: +32 56418331
E-mail: info@pyramidformanova.be
Internetadres(sen): http://pyramidformanova.be http://pyramidformanova.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Koningin Elisabethstraat 31-33 te 8930 Menen 
Referentienummer: VWF-20130649-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
afbraak van een hoekpand (vroeger café) op de hoek van een woonwijk met zicht op het Sint-Jozefsplein in het centrum van Menen. In de plaats komt één rijwoning en één hoekwoning
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Koningin Elisabethstraat 31 te 8930 Menen
II.2.4. Beschrijving
sloop van bestaande bebouwing en bouwen van 2 woningen 
II.2.7. Looptijd
420 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Volgens de voorwaarden gesteld in het bestek en de wet overheidsopdrachten

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
categorie D klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-13 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-11-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-13
Plaatselijke tijd: 15:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10a, BE-8500 Kortrijk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-02