Stad Mortsel

Huur en onderhoud multifunctionele kopieerapparaten, printers en plotters lokaal bestuur


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Mortsel
Postadres: Stadsplein 1,BE-2640 Mortsel
Contactpersoon: De heer Maarten Bastiaensens
Tel: +32 34441837
Fax: +32 34441719
E-mail: Maarten.Bastiaensens@mortsel.be
Internetadres(sen): www.mortsel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
huur en onderhoud multifunctionele kopieerapparaten, printers en plotters lokaal bestuur 
Referentienummer: 2020 L 21
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30121300
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-31


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-29
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-13
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 13 mei 2020, 11.00.