Sint Trudoziekenhuis Vzw

RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sint Trudoziekenhuis vzw
Postadres: Diestersteenweg 100,BE-3800 Sint Truiden
Tel: +32 11699080
E-mail: dirk.berre@stzh.be
Internetadres(sen): www.sint-trudo.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368441


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG 
Referentienummer: SDKE-8129-010-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-03


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verbeteringsbericht nr. 03 werd toegevoegd