Agb Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (sok)

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Pandenfonds - Design & Build - Tuinstraat / Nieuwstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AGB stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK)
Postadres: Grote Markt 54,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: De heer Jeroen David
Tel: +32 465731847
E-mail: jeroen.david@kortrijk.be
Internetadres(sen): www.sokkortrijk.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: gratis digitaal via de website e-notification (https://enot.publicprocurement.be)
Postadres: Wetstraat 51,BE-1040 Brussel
E-mail: e.proc@publicprocurement.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Pandenfonds - Design & Build - Tuinstraat / Nieuwstraat 
Referentienummer: SOK/2019/026
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Tuinstraat - Nieuwstraat
II.2.4. Beschrijving
Pandenfonds - Design & Build - Tuinstraat / Nieuwstraat 
II.2.7. Looptijd
600 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: - Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; - Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); - De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; - Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); - De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); - De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.* In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie minimumeisen2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017
Eventuele minimumeisen:
1. Selectie zal gebeuren op basis van de kwaliteit van de opgegeven referenties. De referenties van de inschrijving zullen beoordeeld worden op basis van volgende criteria. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de mate waarin de aannemer/architect invloed gehad heeft op het beschouwde aspect. Met andere woorden in welke mate heeft de aannemer/architect in de opgegeven referenties een kwalitatieve uitwerking gegeven aan volgende aspecten:
- Prijs/kwaliteit
- Functionaliteit en gebruiksgemak
- Vormgeving binnen en buiten
- Technische installaties
- Materiaalgebruik
- Duurzaamheid
De inschrijving zal bovendien beter beoordeeld worden naarmate:
- De voorgestelde referenties beter aansluiten bij het programma, de omvang, doelstellingen en uitdagingen van dit voorliggende project.
- Er een eerdere samenwerking was tussen architect en aannemer.

Criteria architect
De inschrijver geeft de natuurlijke persoon op die zal optreden als architect ingeschreven op tabel van de Orde van Architecten:
 Minimaal 1 referentie van ontwerp en uitvoering van gebouw met gelijkaardige bouwprogramma en een minimum omvang van 5 woonentiteiten, hierbij te vermelden de uitdagingen wat betreft budget versus duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid en architectuur.
 De kwaliteit van deze referentie(s) moeten beoordeeld kunnen worden aan de hand van plannen, gevels, doorsnedes, foto's, sfeerbeelden, technische basisgegevens, projectbeschrijving .
 Een geschreven nota moet toegevoegd worden met meer uitleg omtrent:
? wat was het projectbudget (ontwerp en uitvoering, incl. technieken, inclusief btw, inclusief buitenaanleg)
? aantal m² bruto vloeroppervlakte van het gebouw en euro/m² bvo.
? voor welke uitdagingen men specifiek bij dit project stond
? op welke manier is aandacht besteed is aan duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid materialen
? welke maatregelen genomen zijn voor het behalen van EPB-eisen (zowel wat betreft isolatie als energiezuinige technieken) . Welk E- en K-peil zijn gehaald in dit project?
 De referenties dienen gestaafd te worden door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken ondertekend door de bouwheer.
Criteria aannemer
Minimaal 1 referentie van een gerealiseerde site met gelijkaardige bouwprogramma met een minimum omvang van 15 wooneniteiten.
 De kwaliteit van deze referentie(s) moeten beoordeeld kunnen worden aan de hand van plannen, gevels, doorsnedes, foto's, sfeerbeelden, technische basisgegevens, projectbeschrijving .
 De projecten moeten opgeleverd zijn na 2013.
 Een geschreven nota moet toegevoegd worden met meer uitleg omtrent:
 wat was het projectbudget (ontwerp en uitvoering, incl. technieken, inclusief btw, inclusief buitenaanleg)
 aantal m² brutovloeroppervlakte van het gebouw en euro/m² bvo
 de inbreng en het aandeel van de aannemer bij de uitvoering van het project
(bv keuze materialen, projectplanning, coördinatie onderaannemers technieken / afwerking,.)
 de uitvoeringsmethoden en materíalen, de technische installaties. (relevant voor aantonen kwaliteit van referentie)
 op welke manier is aandacht besteed aan duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid materialen
 de door de aannemer uitgevoerde maatregelen voor behalen EPB-eisen. Welke peilen zijn behaald.
 De referenties zijn gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de bouwheer voor de belangrijkste werken en door een PV van voorlopige oplevering met datum, ondertekend door bouwheer, architect en aannemer
2. de ondertekende bankverklaring

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-07 10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2020-05-29
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Bestuur
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-06