Vmsw - Afdeling Projectrealisatie - Dienst Infrastructuur

GENT: Aanleg publieke ruimte voor het project 'Rabotsite - fase 1B'


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VMSW - afdeling Projectrealisatie - dienst Infrastructuur
Postadres: Havenlaan 88, bus 94,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25054404
Fax: +32 25054201
E-mail: greet.mensch@vmsw.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370432 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370432


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
GENT: Aanleg publieke ruimte voor het project 'Rabotsite - fase 1B'  
Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-2010/0829/743FA856-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- Rooien van bomen;
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige en plaatselijke elementen;
- Aanleggen van funderingen in schraal beton;
- Aanleggen van funderingen in zandcement;
- Aanleggen van funderingen in steenslagfundering type IA en IIA;
- Aanleggen van funderingen in steenslagfundering type I en II;
- Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen;
- Aanleggen van verhardingen in kasseien;
- Aanleggen van verhardingen in grasbetontegels;
- Aanleggen van verhardingen in grijze cementbetonverharding, incL aanbrengen van architecturale voegen.
- Leveren en plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen;
- Leveren en plaatsen van straatmeubilair, anti-parkeerpaaltjes, ondergrondse containers
- Aanleggen van RWA- en DWA-leiding;
- Leveren en plaatsen van signalisatie;
- Groenaanleg;
- Aanleg van een lange vijver (de "Lievevijver");
- Bouwen van een kaaimuur met deksteen langs de "Lievevijver";
- Bouwen van 2 stalen voetgangersbrugjes;
- Onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Rechtzetting waarbij de beschrijving van post 195 in de meetstaat in overeenstemming wordt gebracht met de beschrijving in het bestek.
Er werd een nieuwe meetstaat toegevoegd.