De Vlaamse Waterweg Nv

Aanleg parking complex Brug van Vroenhoven


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11298518
Fax: +32 11221277
E-mail: bart.stevaert@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371779


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg parking complex Brug van Vroenhoven 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAO-19-9001-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45223300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten hoofdzakelijk wat volgt:
- Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen;
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen,.;
- Grondwerken;
- Aanleggen van rijbaanverharding in asfalt;
- Aanleggen van rijbaanverharding in beton;
- Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen;
- Aanleggen van verhardingen in betontegels;
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen;
- Wegherstellingswerken;
- Plaatsen van RWA en DWA-riolering;
- Allerhande werken:
- Belijningen en bebording (signalisatie);
- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode;
- Grondwerken voor nutsleidingen;
- Leveren en plaatsen van straatmeubilair;
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
Aan het bezoekerscentrum de Brug van Vroenhoven is momenteel geen parkeergelegenheid aanwezig. Om de parkeerproblematiek aan te pakken wenst De Vlaamse Waterweg nv een parking aan te leggen bij het bezoekerscentrum 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aanleg parking complex Brug van Vroenhoven

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-03-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Baldewijns & Co BVBA
Postadres: Veldstraat 170,BE-3511 Kuringen
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-06