Provincialaat Broeders Van Liefde

OC Sint_Ferdinand - Omgevingsaanleg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincialaat Broeders van Liefde
Postadres: Stropstraat 119,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wim Dreesen
Tel: +32 11371212
E-mail: info@q-bus.net
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371777 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OC Sint_Ferdinand - Omgevingsaanleg 
Referentienummer: Broeders van Liefde-180034OA-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De herinrichting van een speelplaats aansluitend op de verbouwing van het hoofdgebouw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen
II.2.4. Beschrijving
Voorbereidende werken : openbreken bestaande verharding, in voorkomend geval opbreken buizen/kokers.  Uitvoeren van rioleringswerken en afvoer van water  Plaatsen van watergreppels en bijhorende van putten  Op hoogte brengen van inspectieputten Aanleg betonverhardingen en betonstraatstenen Regiewerken  Lijnvormige elementen  Groenaanleg  Leveren en plaatsen zitelementen 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: C

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-29 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Gent
Opgeëistenlaan, 401A, BE-9000 Gent
Tel: +32 92344621

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-06