Stad Kortrijk

Uitnodiging tot indienen offerte - ontmoetingscentrum de Vonke - sportcentrum Lagae: vernieuwen stookplaats - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: stad Kortrijk
Postadres: Grote Markt 54,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: De heer Christoph Vannieuwenborg
Tel: +32 499923666
E-mail: christoph.vannieuwenborg@kortrijk.be
Internetadres(sen): www.kortrijk.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - ontmoetingscentrum de Vonke - sportcentrum Lagae: vernieuwen stookplaats - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: Kortrijk-PPP0I4-1909/0043/2019/190-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45330000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
indieningdatum is verdaagd naar 18 juni 2020 vóór 10.00 uur