Stad Waregem

't Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Waregem
Postadres: Gemeenteplein 2,BE-8790 Waregem
Contactpersoon: De heer yves bonassi
Tel: +32 56621292
Fax: +32 56621223
E-mail: yves.bonassi@waregem.be
Internetadres(sen): www.waregem.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
't Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking 
Referentienummer: 2020/020
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45400000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-21
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-26
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-21
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-26
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 26 mei 2020, 14.00.
Wijziging van datum opening van de offertes naar dinsdag 26 mei 2020, 14.00.