Vzw Vbs Moorsledegem

Renovatie en uitbreiding bestaand schoolgebouw


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW VBS Moorsledegem
Postadres: Plaats 29,BE-8890 Moorslede
Contactpersoon: Marniek Cnockaert
Tel: +32 495300371
E-mail: marniek.cnockaert@moorsledegem.be
Internetadres(sen): https://www.moorsledegem.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371909

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architectenburo Schepens BV BVBA
Postadres: Azalealaan 11,BE-8890 Moorslede
Contactpersoon: Luc Schepens
Tel: +32 056501460
E-mail: luc@architectschepens.be
Internetadres(sen): https://www.architectschepens.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371909

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie en uitbreiding bestaand schoolgebouw 
Referentienummer: Architectenbureau Schepens-DA130919-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie en uitbreiding bestaand schoolgebouw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Dadizele
II.2.4. Beschrijving
Renovatie en uitbreiding bestaand schoolgebouw. Water en winddicht - technieken - afwerking - uitrusting & omgevingswerken 
II.2.7. Looptijd
300 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-06-05 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-06-05
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Adres: Plaats 29 te Dadizele, Lokaal: eetzaal - school

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10a, BE-8500 Kortrijk
Tel: +32 056269311

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10a, BE-8500 Kortrijk
Tel: +32 056269311

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10a, BE-8500 Kortrijk
Tel: +32 056269311

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-07