Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 23.266A/1 - Wetteren, heraanleg Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Zuidlaan & WET3024 - Wetteren, Serskampsteenweg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Jona Londers
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371989

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium
Postadres: Elfjulistraat 43,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevr. Marijke Van Thuyne
Tel: +32 92415920
E-mail: marijke.vanthuyne@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobelgium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 23.266A/1 - Wetteren, heraanleg Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Zuidlaan & WET3024 - Wetteren, Serskampsteenweg 
Referentienummer: AQFINFRA-23266Alot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 23.266A/1 - Wetteren, heraanleg Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Zuidlaan
& WET3024 - Wetteren, Serskampsteenweg
- Voorbereidende werken: wegopbraak, opbraak bestaand rioleringsstelsel en bouwrijp maken van innamezones.
- Het aanleggen van gravitaire DWA- en RWA-rioleringen in open sleuf variërend in diameter tussen 250mm en 800mm. DWA wordt voorzien in grèsbuizen. Regenwaterleidingen worden gerealiseerd met al dan niet poreuze betonbuizen.
- Het bouwen van overstortconstructies O1, O2 en O4.
- De realisatie van huis- en straatkolkaansluitingen.
- De aanleg van een bufferende en infiltrerende wegkoffer met infiltratieleidingen in de Serskampsteenweg tussen de Smetledesteenweg en de Serskampstraat.
- De aanleg van nieuwe wegenis:
o Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Smetledesteenweg: woonerfstraat in kleinschalige elementen + parkeerzones met grasbetontegels
o Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Serskampstraat: aanleg van voetpaden in betontegels, fietspaden in cementbetonverharding, rijweg in asfalt en parkeerzones met grasbetontegels
- De aanleg van ondergrondse groenvoorzieningen (excl. aanplant groen)
- Verkeersregeling, signalisatie en markeringen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Wetteren
II.2.4. Beschrijving
Project 23.266A/1 - Wetteren, heraanleg Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Zuidlaan & WET3024 - Wetteren, Serskampsteenweg - Voorbereidende werken: wegopbraak, opbraak bestaand rioleringsstelsel en bouwrijp maken van innamezones. - Het aanleggen van gravitaire DWA- en RWA-rioleringen in open sleuf variërend in diameter tussen 250mm en 800mm. DWA wordt voorzien in grèsbuizen. Regenwaterleidingen worden gerealiseerd met al dan niet poreuze betonbuizen. - Het bouwen van overstortconstructies O1, O2 en O4. - De realisatie van huis- en straatkolkaansluitingen. - De aanleg van een bufferende en infiltrerende wegkoffer met infiltratieleidingen in de Serskampsteenweg tussen de Smetledesteenweg en de Serskampstraat. - De aanleg van nieuwe wegenis: o Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Smetledesteenweg: woonerfstraat in kleinschalige elementen + parkeerzones met grasbetontegels o Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Serskampstraat: aanleg van voetpaden in betontegels, fietspaden in cementbetonverharding, rijweg in asfalt en parkeerzones met grasbetontegels - De aanleg van ondergrondse groenvoorzieningen (excl. aanplant groen) - Verkeersregeling, signalisatie en markeringen. 
II.2.7. Looptijd
130 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 6.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-15 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-15
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Aquafin NVInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Openbaar


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 130 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Sweco Belgum, Elfjulistraat 43, 9000 Gent, en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-07