Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio West

NINOVE - REGIE DER GEBOUWEN - Vaststellen van een recht van opstal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres: Oude Gentweg, 75A,BE-8000 BRUGGE
Contactpersoon: Jonathan Vanslembrouck
Tel: +32 479540349
E-mail: jonathan.vanslembrouck@regiedergebouwen.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372114


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
NINOVE - REGIE DER GEBOUWEN - Vaststellen van een recht van opstal 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71355000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
NINOVE - REGIE DER GEBOUWEN - Vaststellen van een recht van opstal
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-07 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
MEER INFOJonathan Vanslembrouckjonathan.vanslembrouck@buildingsagency.be+32 479540349PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAK29/04/2020

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-08